ଆମେ ଯାହା ଅଫର୍ କରୁ |

ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ଆମର କାହାଣୀ

2005 ରେ ଚାଇନାର ଜୋତା ତିଆରି ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସହିତ ସମକକ୍ଷ, ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଏକତ୍ରିତ, ବଜାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଖରାପ ଗୁଣବତ୍ତା ଚପଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଚାଇନାର ଡବ୍ଲୁଟିଏଚଓରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଆଗକୁ ବ and ୁଛି ଏବଂ ସୀମା, କିନ୍ତୁ ମୂଳତ China ଚାଇନାରେ ତିଆରି ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ଚପଲଗୁଡିକ କିଛି ଖରାପ ଜୋତା ହେତୁ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି |

ଅଧିକ ପଢ

ନୂତନ ଆଗମନ

ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କର |